Metroloģijas biroja darbību reglamentē:

1) LR likums "Par mērījumu vienotību"(pieņemts 1997.gada 27. februārī);

2) MK 2020. gada 09. jūnija noteikumi Nr.369 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu";

3) MK 2014.gada 7. janvāra noteikumi Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju";

4) MK 2014.gada 14. oktobra noteikumi Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm";

5) Ekonomikas ministrijas 2008.gada 12. decembra rīkojums Nr.637 "Par mantas nodošanu";

6) MK 2009.gada 29. maija rīkojums Nr.351 "Par Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras likvidāciju un tās uzdevumu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"";

7) standarts LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības";

8) MK 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm";

9) MK 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”.

 

Metroloģijas birojs savā darbā ievēro starptautisko institūciju izstrādātos norādījumus:

  • OIML D-1 "Considerations for a Law on Metrology";
  • OIML D-5 "Principles for the establishment of hierarchy schemes for measuring instruments";
  • OIML D-8 "Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation";
  • ILAC-G24/OIML D 10 "Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment used in testing laboratories";
  • standartu LVS EN ISO/IEC 17065:2013 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus (ISO/IEC 17065:2012)”.

Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu saraksts, kurus var piemērot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm" prasību izpildei.

Nr. Nosaukums
R 91 Radari
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles
R 126 Elpas analizatori (pierādījuma)
Evidential breath analyzers
R 134-1 Automātiskie svari transporta līdzekļu svēršanai kustībā un ass noslodzes noteikšanai. 1.daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības. Testi.
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 1: Metrological and technical requirements Tests
R 134-2 Automātiskie svari transporta līdzekļu svēršanai kustībā un ass noslodzes noteikšanai. 2.daļa: Testēšanas pārskats
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 2: Test report format