Metroloģijas biroja darbību reglamentē:

1) LR likums "Par mērījumu vienotību"(pieņemts 1997.gada 27. februārī);

2) MK 2020. gada 09. jūnija noteikumi Nr.369 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu";

3) MK 2014.gada 7. janvāra noteikumi Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju";

4) MK 2014.gada 14. oktobra noteikumi Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm";

5) Ekonomikas ministrijas 2008.gada 12. decembra rīkojums Nr.637 "Par mantas nodošanu";

6) MK 2009.gada 29. maija rīkojums Nr.351 "Par Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras likvidāciju un tās uzdevumu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"";

7) standarts LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības";

8) MK 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm";

9) MK 2005. gada 20. decembra noteikumi Nr. 977 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”.

 

Metroloģijas birojs savā darbā ievēro starptautisko institūciju izstrādātos norādījumus:

  • OIML D-1 "Considerations for a Law on Metrology";
  • OIML D-5 "Principles for the establishment of hierarchy schemes for measuring instruments";
  • OIML D-8 "Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation";
  • ILAC-G24/OIML D 10 "Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment used in testing laboratories";
  • standartu LVS EN ISO/IEC 17065:2013 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus (ISO/IEC 17065:2012)”.

Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu saraksts, kurus var piemērot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm" prasību izpildei.

a) Prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem.

 

Nr. Nosaukums
R 91 Radari
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles
R 16-1 Sfigmomanometri (mehāniskie, neinvazīvie)
Mechanical non-invasive sphygmomanometers
R 16-2 Sfigmomanometri (automātiskie, neinvazīvie)
Non-invasive automated sphygmomanometers
R 126 Elpas analizatori (pierādījuma)
Evidential breath analyzers
R 134-1 Automātiskie svari transporta līdzekļu svēršanai kustībā un ass noslodzes noteikšanai. 1.daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības. Testi.
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 1: Metrological and technical requirements Tests
R 134-2 Automātiskie svari transporta līdzekļu svēršanai kustībā un ass noslodzes noteikšanai. 2.daļa: Testēšanas pārskats
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 2: Test report format

 

b) Vadlīnijas mērīšanas līdzekļu pirmreizējai verificēšanai.

 

Nr. Nosaukums
R 91
Edition 1990 (E)
Radari
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles
R 16-1
Edition 2004 (E)
Sfigmomanometri (mehāniskie, neinvazīvie)
Mechanical non-invasive sphygmomanometers
R 16-2
Edition 2002 (E)
Sfigmomanometri (automātiskie, neinvazīvie)
Non-invasive automated sphygmomanometers
R 126
Edition 2012 (E)
Elpas analizatori (pierādījuma)
Evidential breath analyzers
R 134-1
Edition 2006 (E)
Automātiskie svari transporta līdzekļu svēršanai kustībā un ass noslodzes noteikšanai. 1.daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības. Testi.
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 1: Metrological and technical requirements Tests